تبلیغات
DNA News - مشخصات اسید های نوکلئیک

مشخصات اسیدهای نوكلئیك

كلیات

ماكرومولكولهای حیاتی، تركیبات بزرگی با پیچیدگی خاص و سطوح مطالعاتی مختلفی هستند كه از آن

پلی مر خطی از دزوكسی ریبونوكلئوتیدهاست ، DNA . جمله می توان به اسیدهای نوكلئیك و پروتئینها اشاره نمود

كه پلی نوكلئوتید نامیده می شود. نوكلئوتید از اسید فسفریك، قند ٥ كربنه و باز آلی تشكیل شده است . در مولكول

، است كه به تعداد ١ H3PO ٢ - دزوكسی ریبوز وجود دارد. فسفات به صورت معدنی 4 - D قند به فرم بتا DNA

3 یا 5 می تواند واقع شود و حالتهای مختلف اسید نوكلئیك را ایجاد , ٢ یا ٣ فسفات در نقاط مختلف قند 2

نماید. بازهای آدنین و گوانین تركیبات دوحلقه ای (پورین) و سیتوزین، تیمین و اوراسیل تركیبات یك حلقه ای

گلیكوزیدی به هم متصل هستند، نوكلئوزید – N (پیریمیدین) هستند. مجموعه قند و باز آلی كه از طریق پیوند بتا

را تشكیل می دهند. اضافه شدن گروه فسفات نوكلئوتید را تشكیل می دهد. اگر فسفر آلفای كربن قند یك نوكلئوتید

3′ −) قند نوكلئوتید را تشكیل می دهد. اگر فسفر آلفای كربن 5 قند یك نوكلئوتید OH ) به گروه هیدروكسیل

(5′→3) 3′ −) قند نوكلئوتید دیگر متصل شود جهت تشكیل را 5 به 3 OH ) به گروه هیدروكسیل

5

در حالت عادی به 3 است. DNA می گویند كه جهت تشكیل

بین تیمین و آدنین دو پیوند هیدروژنی و بین گوانین و سیتوزین سه پیوند هیدروژنی وجود دارد و براساس

قانون شارگاف تیمین یا آدنین و گوانین با سیتوزین برابر است، اما همیشه این قانون صادق نیست . بر طبق مدل

و راس تگرد B – DNA دورشت های مارپیچ است كه در حالت طبیعی به فرم DNA ، واتسون- كریك

خاصیت پلی آنیون دارد به طوری كه بازهای آلی به سمت داخل و گروه فسفات به سمت بیرون یا DNA . می باشد

است. DNA در سطح خارجی ماكرومولكول

اتم هیدروژن در بازهای آلی می تواند روی اتمهای نیتروژن و یا اكسیژن حلقه جابجا : DNA - توتومریسم بازهای

شود، این تغییر موقعیت اتم هیدروژن بر روی حلقه باز آلی را توتومریزاسیون م یگویند كه در نتیجه آن آدنین و

و انول (Keto) و بازهای گوانین و تیمین به فرم كتو (Imino) و ایمینو (Amino) سیتوزین به فرم آمینو

تغییر می كنند. (Enol)

- بازهای تغییر شكل یافته: علاوه بر بازهای طبیعی آدنین، گوانین، سیتوزین، تیمین و اوراسیل بازهای دیگری نیز در

ساختمان اسیدهای نوكلئیك شركت می كنند كه در اثر شرایط مختلف گروههایی از بازها تغییر پیدا می كنند و

گاه بیش از ٥٠ درصد ،RNA وارد م یشود اما در ساختمان DNA بازهای نادر را به وجود می آورند كه به ندرت در

- بازها را تشكیل می دهند. مهمترین این تغییرات متیله شدن بازها است كه ١- متیل آدنین، ٦- متیل آدنین، ١

متیل گوانین و ٧- متیل گوانین را تشكیل می دهند . دی هیدرواوراسیل، هیپوگزانتین یا ٦- اكسی پورین ،

از بازهای تغییر شكل یافته هستند . گاهی بر اثر هیدرولیز گروه آمینوبازها كه Y باز ، (ψ ) پسودواوراسیل

دآمیناسیون هیدرولیتیك نامیده می شود نیز تغییراتی در آنها ایجاد می گردد . در اثر دآمیناسیون هیدرولیتیك

آدنین، گوانین و سیتوزین به ترتیب هیپوگزانتین، گزانتین و اوراسیل ایجاد م یشود. تیمین گروه آمینو ندارد. بازهای

گلیكوزیلاز برداشته می شوند. - DNA با واكنشهای هیدرولیزی به كمك آنزیم DNA دآمینه شده

- چرخش پیونده ا: در یك دی نوكلئوتید ٦ پیوند قابل چرخش وجود دارد . پیوند گلیكوزیدی بین باز آلی و قن د كه

قند اتصال می یابند و .C به اتم 1 N و بازهای دو حلقه ای از طریق اتم 9 N بازهای یك حلقه ای از طریق اتم 1

منجر به تشكیل نوكلئوزید و آب می گردد، قابل چرخش است و دو ایزومر فضایی ایجاد می نماید:

كه قند و باز آلی هر دو در یك سمت پیوند گلیكوزیدی قرار می گیرند. Syn یا (Cis) ١. حالت سیس

كه قند در یك طرف و باز آلی در طرف دیگر پیوند گلیكوزیدی قرار Anti یا (Trans) ٢. حالت ترانس

می گیرند.

نام م ی برند كه ا گر از ٥ اتم حلقه فورانوز یا ریبوز چهار اتم Puckering تغییرات قند ریبوز را تحت عنوان

را ایجاد م ی كند كه اگر در Envelope در یك صفحه و یكی از اتمها در خارج صفحه قرار گیرد حالت

م ی نامند. حالت دوم Exo باشد، خارج از صفحه یا C و اگر در خلا ف 5 Endo باشد، داخل صفحه یا C طرف 5

و Y و X نام دارد سه اتم در صفحه هستند و دو اتم از صفحه خارج می شوند. بازها نیز نسبت به محور Twist كه

م یتوانند تغییراتی داشته باشند. Z

پیوندهای گلیكوزیدی بین بازها و قند در یك جفت باز مكمل كه در مقابل هم : DNA - شیارهای بزرگ و كوچك

قرار گرفته اند در یك خط قرار نمی گیرند و در نتیجه دو شیار نامساوی در دو طرف ایجاد می شود كه یكی بزرگتر از

Major groove, ) ١٨٠ درجه و دیگری كوچكتر از ١٨٠ درجه م یباشد كه به ترتیب شیار بزرگ و شیار كوچك

N Minor groove

2Endo

پیریمیدین و 3 پورین از یك جفت باز و شیار بزرگ O ) نام دارند. شیار كوچك مربوط به 2

طرف مقابل آن است.

مشخص می گردد كه به DNA اشكال فضایی مختلف X به وسیله كریستالوگرافی اشعه : DNA - انواع شكلهای

وجود دارد. I و G ،H ،Z ،A ،B فرمهای

است و در شرایطی كه آب محیط ٩٢ درصد است این فرم ایجاد می شود، B – DNA فرم طبیعی : B – DNA -

چرخش قن د ، فاصله هر جفت ،Anti جهت پیچش راست گرد، پیوند گلیكوزیدی ترانس یا

35.4A 23/ 7 3/ 4A باز

(34 ) o 36o

o Ao o ١٠ ، ارتفاع هر پیچ ، زاویه / ، قطر مارپیچ ، تعداد جفت ب ا زها در هر پیچ ٤

شیار كوچك باریك ، Ao چرخش ، انحراف جفت باز از حالت طبیعی 1، شیار بزرگ پهن و كام ً لا عمیق

3.11 ) و واحد تكرار شونده یك جفت باز است. Ao ) و كام ً لا عمیق

با افزودن تركیبات نمكهای منووالانت مانند سدیم و پتاسیم به محیط و كاهش رطوبت نسبی : A – DNA -

زنجیر دو رشت های با حالت A – DNA . تبدیل م یشود A – DNA به B – DNA محیط از ٩٢ % به ٧٥ % فرم

راس ت گرد، شیار بزرگ تنگ و عمیق و شیار كوچك گشاد و كم عمق، در هر پیچ ،(Antiparallel) موازی ناهمسو

25.5Ao A ١١ جفت باز به ارتفاع 2.3 25.3

3′−Endo

A 3.8

45.6

9A

3′−Endo

N

32.2 o Ao Ao ، هر جفت باز به فاصله ، زاویه چرخشی و قطر

،Anti قند ، انحراف جفت باز از حالت طبیعی محور مارپیچ ١٩ درجه، پیوند گلیكوزیدی ترانس یا

كه به RNA است. قسمتهایی از A – DNA دهیدراته DNA واحد تكرارشونده یك جفت باز، شكل پهن و فرم

به B – DNA شباهت دارد. هنگام تبدیل A – DNA به DNA – RNA صورت دو رشته ای هستند و هیبرید

وجود دارد. (Junction) بخشی به نام نقطه اتصال یا برخوردگاه A – DNA

Z دورشت های چپگرد است كه ستون حاصل از فسفاتها به حالت زیگزاگ می باشد، تحت این شرایط : Z – DNA -

NaCl) تشكیل می شود: ١- توالی غنی از سیتوزین و گوانین ٢- قدرت یونی محیط و غلظت بالای نمك – DNA

در حالت درزیوه ای شیار بزرگ DNA به dnaA به غلظت ٤ مولار) ٣- اتصال بعضی از پروتئینها از جمله پروتئین

18.4 ، جهش o قطر مارپیچ ، Ao مسطح و صاف، شیار كوچك بسیار باریك و عمیق، فاصله هر جفت باز

انحراف جفت باز از حالت ، Ao ٦ دیمر )، ارتفاع هر پیچ ) پیچش چپ گرد، تعداد جفت بازها در هر پیچ ١٢

حالت ترانس یا آنتی T و C واحد تكرار شونده دو جفت باز، پیوند گلیكوزیدی برای ، o طبیعی محور مارپیچ

G و پیریمیدی نها و برای C ٢ برای – Endo چرخش قند ،(Cis) حالت سیس G و برای (Anti)

و پورین ها است.

به صورت طبیعی و بازهای مكمل با پیوندهای واتسون - DNA سه رشته ای): دو رشته DNA) H – DNA -

كریك به یكدیگر متصل می شوند و رشته سوم با پیو ند هوگستن كه در آن 7 حلقه ایمیدازول در پیوند شركت

س هرشته ای ایجاد می شود. DNA می كند به هم متصل می شوند و

پروموتور TFO به نام H – DNA در كنترل بیان ژن هاست. الیگونوكلئوتید ١٧ نوكلئوتیدی H – DNA نقش

برخی ژن ها را قفل می كند.

تلومرها است كه تلومر دو كروموزوم با توالی غنی از گوانین در مجاورت یكدیگر قرار DNA : G – DNA -

می گیرد و ساختمان چهاررشته ای تشكیل می شود. چهار گوانین از طریق پیوند واتسون كریك و هاگستین با هم

را ایجاد م یكند. G – quarter ارتباط دارند و صفحه تترامری موسوم به

I – غنی از سیتوزین در مقابل هم قرار گیرند ساختمان چهار رشت های DNA اگر دو زنجیر : I – DNA -

تشكیل می شود. DNA

درباره وبلاگ
خوش آمدید!! به منظور گسترش و بهبود وبلاگ سعی شده که بیشتر رشته های پزشکی مورد بررسی قرار گیرند. لطفا از سایر صفحات وبلاگ دیدن کنید.
منتظر نظرات سازنده شما هستیم.
موضوعات
آخرین مطالب
نظر سنجی
به نظر شما مطالب سایت تا چه حد مفید و مناسب بوده اند؟


نویسندگان
آرشیو مطالب
پیوند ها
پیوندهای روزانه
صفحات جانبی
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن می باشد.

دانلود فیلم

سایت ساز رایگان

بهراد آنلاین

شادزیست

دانلود فیلم

لیمونات

تک باکس

دانلود نرم افزار